Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

CASTILLO SOLSONA, MARIA MERCEDES

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: DRET
Email: merce.castillo@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Advocacia i Procura - UdL 1 FISCALITAT DE L'ADVOCACIA I LA PROCURA I ORGANITZACIÓ DEL DESPATX PROFESSIONAL
MU en Advocacia i Procura - UdL 1 NORMATIVA COL·LEGIAL I TORN D'OFICI
MU en Advocacia i Procura - UdL 1 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EXERCICI DE L'ADVOCACIA I LA PROCURA
MU en Advocacia i Procura - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES I
MU en Advocacia - UdL 1 NORMATIVA COL·LEGIAL I TORN D'OFICI
MU en Advocacia - UdL 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
MU en Advocacia - UdL 1 PRÀCTIQUES I
MU en Advocacia - UdL 1 TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 NORMATIVA COL·LEGIAL I TORN D'OFICI
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 PRÀCTIQUES I
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 NORMATIVA COL·LEGIAL I TORN D'OFICI
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 PRÀCTIQUES I
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 TÈCNIQUES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
MU en Advocacia - UdL 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Dret - UdL 3 DRET FINANCER I TRIBUTARI. PART GENERAL
Grau en Dret - UdL 4 DRET FISCAL DE LA UE
Grau en Dret - UdL 4 DRET TRIBUTARI. PART ESPECIAL
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 4 DRET FINANCER I TRIBUTARI. PART GENERAL
Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses 5 DRET TRIBUTARI. PART ESPECIAL

Recerca

Grup de recerca: Societat sostenible i dret: globalització, inclusió social i medi ambient(SOIUS)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Desenvolupament del pla d'acció tutorial en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 MARÍA ÁNGELES CABASÉS PIQUÉ
La reforma de las haciendas locales y el fortalecimiento de la garantia de la autonomia local 01/01/2010 31/12/2012 MARIA LUISA ESTEVE PARDO
Aplicación de la nueva regulación del impuesto sobre la renta de la persona físicas y del impuesto sobre la renta de no residentes 01/06/2000 31/05/2001 JUAN MANUEL PERULLES MORENO
L'avaluació continuada en la facultat de dret i economia. Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior 01/07/2004 30/06/2006 MA PILAR COS SÁNCHEZ
Adequació al nou marc europeu d'ensenyament superior dels estudis de l'àmbit econòmic i jurídic. Desenvolupament de l'avaluació continuada en la facultat de dret i economia de la Universitat de Lleida 01/10/2005 30/09/2006 AGNES PARDELL VEA
Disseny i implementació d'una eina per a mesurar la incidència de les metodologies d'aprenentatge i els hàbits d'estudi en el rendiment acadèmic dels estudiants de primer curs dels graus de dret i Adm 01/06/2009 31/05/2011 MARIA JOSE PUYALTO FRANCO
Marco aplicativo de la nueva imposición sobre la renta de las personas físicas residentes y no residente 19/12/2000 19/12/2003 JUAN MANUEL PERULLES MORENO
Tesis Any Direcció
Análisis de la capacidad del sistema tributario español para regular los activos virtuales 2020 Herrera Molina, Pedro Manuel; Castillo Solsona, Mª Mercedes
Publicacions Any Autors Tipus
La fiscalidad de los inmuebles en las crisis matrimoniales 2018 Castillo Solsona, Mª Mercedes Capítol de llibre d'investigació
Problemas planteados por la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2017 Castillo Solsona, Mª Mercedes Capítol de llibre d'investigació
Consecuencias de la liquidación empresarial en el ámbito de la responsabilidad tributaria 2014 Alcalá Díaz, M.A; Enciso Alonso Muñumer, M.; Castillo Solsona, Mª.M; Cifuentes, D.; De la Cera, M. E.; Gala Durán, C.; Galán Ruiz, J.; Losa Benito, J.J.; Luchena Mozo, G.Mª; Martín Rodríguez, J.M.; Me Capítol de llibre d'investigació
Cooperacií interadministrativa per millorar la gestió dels tributs i de eles multes locals a Catalunya 2013 Ballarín, M.; Bassas, I.; Castillo, M.; Marco, E. i Vega, A. Llibre d'investigació
'I meccanismi sulla riduzione dei conflitti tributari nell'ordinamento giuridio spagnolo' 2013 Mª Mercedes Castillo Solsona Article d'investigació
La suspensión de la ejecución de los actos de aplicación de los tributos locales 2011 Mª Mercedes Castillo Solsona Article d'investigació
De la enseñanza al aprendizaje. El cambio de sentido. Analísis de los datos, discusión y propuestas de mejora de la actividad docente. 2011 Iglesias, C.; Gil, R.; Rourera, R.; Santiveri, P.; Puyalto, M.J.; Armengol, T.; Castillo, M.; Chocarro, C.; Tena, A. i Vendrell, A. Llibre docent
Otros supuestos de responsabilidad tributaria aplicables a los administradores 2011 Mª Mercedes Castillo Solsona Capítol de llibre d'investigació
La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con mercancías, materiales de construcción, vallas, andamios y otras instalaciones de similar naturaleza. 2011 Mª Mercedes Castillo Solsona Capítol de llibre d'investigació
Cuestiones relativas al IBI 2010 Mª Mercè Castillo Solsona Capítol de llibre d'investigació
Inicidència de les metodologies docents i dels hàbits d’estudi sobre el rendiment acadèmic: una comparació entre estudiants universitaris de primer curs de les titulacions LRU i dels graus de la Facul 2010 Armengol Rosinés MT, Castillo Solsona M, Gómez Adillón MJ, Tena A, Vendrell A. Acta congrés
Los tributos municipales a la luz de la doctrina de los Órganos Tributarios Locales y del Consell Tributari 2010 Castillo Solsona, Mª.M; Ripollés Armengol, A.; Aragonés Beltrán, E.; Chico de la Cámara, P.; Rodriguez Sivera, A.; Tornos Mas, J.; Massaguer Meléndez, R.; Pernía Pallarés, M. L,; Nieto Castro, R.; Her Editor llibre d'investigació
Técnica jurídica y responsabilidad tributaria por 'levantamiento del velo' 2009 Mª Mercedes Castillo Solsona Capítol de llibre d'investigació
'Técnica jurídica y responsabilidad tributaria por levantamiento del velo' 2009 Castillo Solsona, Mª Mercedes Article d'investigació
La paulatina ampliación de los supuestos de responsabilidad tributaria. La responsabilidad por 'levantamiento del velo' 2008 Mª Mercedes Castillo Solsona Llibre d'investigació
La organización territorial del poder financiero en Italia tras la reforma constitucional de 2001 2007 Castillo M.M Article d'investigació
La sucesión en las obligaciones tributarias pendientes 2007 Mª Mercedes Castillo Solsona Article d'investigació
Regímenes tributarios especiales por razón del territorio 2006 Argente,J. y otros Llibre d'investigació
L'avaluació continuada a la Facultat de Dret i Economia. Adequació a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2006 Varios autors Llibre docent
El regimen de las reclamaciones economico-administrativas 2005 Tejerizo JM y otros Capítol de llibre d'investigació
Regímenes tributarios especiales por razon del territorio 2005 Argente J. y otros Capítol de llibre d'investigació
La competencia tributaria en la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernizacion del Gobierno Local 2004 Galofre J, Rodriguez JM, Subirats J, Zafra M, Mauri J, Alonso C, Castillo M, Garcia A, Magre J, Bertrana X, Castillo F y Jimenez R. Capítol de llibre d'investigació
La tributacio ambiental en l'ambit europeu i autonomic 2004 Castillo MM, Enciso JP, Farré M. Article d'investigació
El tratamiento de las reclamaciones economico-administrativas en el Anteproyecto de Ley General Tributaria 2004 Espiau S y otros Capítol de llibre d'investigació
Regímenes tributarios especiales por razon del territorio 2004 Argente J. y otros Capítol de llibre d'investigació
Los elementos personales del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 2003 Castillo MM. Article d'investigació
Fiscalitat Autonòmica i Medi Ambient 2002 Castillo M, Enciso JP, Farré M. Llibre d'investigació
La imposición sobre la renta de no residentes en la legislación española. Fundamento, evolución histórica y modelo vigente 2001 Castillo Solsona, MM. Llibre d'investigació
La tributacion de las Comunidades Autonomas 1999 Castillo MM. Article d'investigació
El cumplimiento de las deudas y responsabilidades tributarias pendientes en la transmision de explotaciones economicas (I) 1999 Castillo MM. Article d'investigació
El cumplimiento de las deudas y responsabilidades tributarias pendientes en la transmision de explotaciones economicas (II) 1999 Castillo MM. Article d'investigació
Manual de tributacion de las Comunidades Autonomas. Regimen general y regimenes especiales 1999 Castillo MM. Llibre d'investigació
La valoracion del suelo en la legislacion: de la Ley del Suelo de 1956 a la Ley 6/1998, de 13 de abril 1999 Pemán J y Olivan J (coord.) Llibre d'investigació
Principios constitucionales del poder financiero de las Comunidades autonomas 1993 Castillo MM. Article d'investigació
En torno a la justicia financiera: el art. 31.1 y 2 de la Constitucion Española 1993 Castillo MM. Article d'investigació