Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Accés

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:

 • Presentació dels estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària

Els criteris d'accés són prioritàriament els següents, encara que poden admetre's estudiants procedents d'altres no concordants, si hi ha places vacants:

PAU

 • Matèries de modalitat adscrites a la branca de Ciències Socials i Jurídiques

Cicles formatius de grau superior. Famílies professionals:

 • Activitats físiques esportives
 • Administració i gestió
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Hostaleria i turisme
 • Imatge i  so
 • Imatge personal
 • Serveis socioculturals i a la comunitat

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i cicles formatius de grau superior

 • Podeu consultar la taula fent clic [aquí].

Prova d’accés per als més grans de 25 anys:

 • Matèries adscrites a l'opció d'accés de Ciències Socials i Jurídiques

Prova d’accés per als més grans de 40 i 45 anys:

 • Matèries adscrites a l'opció d'accés de Ciències Socials i Jurídiques

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 30.

Notes de tall

Taules de ponderació

Podeu trobar més informació a la web de la generalitat.

Perfil d'ingrés

El Doble Grau Dret -ADE està adreçat a l'alumnat que té interès en desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit de la direcció i gestió empresarial, en conèixer i aplicar els diferents instruments jurídics i està interessat en comprendre el funcionament de l'economia; a l'estudiantat que mostra un bon perfil negociador, és emprenedor i a la vegada mostra una actitud ètica i responsable. Es requereix facilitat de comunicació oral i escrita, comprensió lectora, capacitat matemàtica, capacitat analítica i de comprensió dels fenòmens i els canvis socials, motivació per defensar els drets de les persones i capacitat de decisió i resolució de conflictes.

Al respecte, el REAL DECRET 1892/2008, de 14 de novembre, regula a l'article 1 les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. Segons l'article 2, es pot accedir als estudis universitaris oficials de grau a les universitats espanyoles si es reuneix algun dels següents requisits:

a) Estar en alguna de les situacions següents:

 1. Accés a la universitat mitjançant la superació d'una prova, per part d'aquells que es troben en possessió del títol de Batxiller.
 2. Accés a la universitat per a estudiants procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals Espanya hagi subscrit Acords Internacionals.
 3. Accés a la universitat per a estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, prèvia sol · licitud d'homologació, del títol d'origen al títol espanyol de Batxiller.
 4. Accés a la universitat per part d'aquells que es troben en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyaments Artístics o de Tècnic Esportiu Superior corresponents als Ensenyaments Esportius.
 5. Accés a la universitat de les persones majors de vint-i-cinc anys.
 6. Accés a la universitat mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional (previst a la Llei 4/2007).
 7. Accés a la universitat de les persones majors de quaranta-cinc anys.

b) Estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau o títol equivalent.

c) Estar en possessió d'un títol universitari oficial de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte, enginyer, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.

d) Haver cursat estudis universitaris parcials estrangers o, havent finalitzat, no hagin obtingut la seva homologació a Espanya i desitgen continuar estudis en una universitat espanyola. En aquest supòsit, serà requisit indispensable que la universitat corresponent els hagi reconegut almenys 30 crèdits.

Taules de reconeixement