Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Objectius i competències

L’ itinerari de doble grau en Dret i ADE té com a finalitat oferir una formació que permeti:

 • El domini intel·lectual del dret vigent i l’enjudiciament crític de normes i institucions.
 • Desenvolupar activitats de gestió, assessorament, i avaluació en les organitzacions en qualsevol de les seues àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat.

Competències generals

 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 2. Capacitat de gestió adequada de la informació.
 3. Capacitat per al treball en equip i lideratge
 4. Capacitat d’aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.
 5. Capacitat d’iniciativa, creativitat i lideratge.
 6. Capacitat per al compromís ètic.

Competències específiques

 1. Demostració de coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del sistema jurídic.
 2. Demostració de coneixements de l’ordenament jurídic en vigor.
 3. Capacitat per identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídics.
 4. Capacitat per rebre i assimilar el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la seua necessària visió interdisciplinària.
 5. Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent.
 6. Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i en el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 7. Capacitat per construir una decisió jurídica raonada.
 8. Capacitat per assessorar sobre possibles respostes a un problema jurídic en diversos contextos i dissenyar estratègies conduents a les diferents solucions.
 9. Capacitat per redactar documents jurídics de naturalesa diversa.
 10. Capacitat de negociació i conciliació.
 11. Capacitat  de crear i dirigir una empresa atenent i donant resposta als canvis de l’entorn en què s’opera.
 12. Capacitat  de desenvolupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa i institucions.
 13. Capacitat  d'elaborar, interpretar i auditar la informació econòmica i financera d’entitats i particulars, i prestar-hi assessorament.
 14. Capacitat  d'aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.
 15. Capacitat  d'identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics en els àmbits local, nacional i internacional, i la seua repercussió sobre les organitzacions.
 16. Coneixement  dels principis morals, ètics i la responsabilitat legal i social derivada de les actuacions pròpies i de les de la institució.
 17. Capacitat  d'intervindre en operacions pròpies d’entitats i mercats financers.

Competències estratègiques

 1. Correcta comunicació oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 2. Domini de les TIC aplicades al perfil del grau: tractament de textos, bases de dades, recursos web.
 3. Correcta comunicació oral i escrita en anglès en el llenguatge tècnic.
 4. Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i valors democràtics.