Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 366
Títol a què dona dret: Graduat/Graduada en Dret i Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL L’ITINERARI DOBLE GRAU
Matèries de formació bàsica (FB) 69
Matèries de formació obligatòria (B) 267
Pràcticum 15
Treball fi de grau 15
TOTAL CRÈDITS 366

 

Oferta docent - Curs 2023-2024

 

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101300 FONAMENTS DE GESTIÓ D'EMPRESES T 6
101301 FONAMENTS DE COMPTABILITAT T 6
101303 MATEMÀTIQUES EMPRESARIALS T 6
101800 TEORIA DEL DRET T 7,5
101801 DRET ROMÀ I LA SEVA RECEPCIÓ A EUROPA T 6
101802 DRET CONSTITUCIONAL I T 7,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101305 PLANIFICACIÓ COMPTABLE T 6
101307 ECONOMIA I T 6
101309 ENGLISH FOR BUSINESS II T 6
101806 DRET CONSTITUCIONAL II T 6
101807 HISTÒRIA DEL DRET T 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101302 HISTÒRIA ECONÒMICA B 6
101310 DIRECCIÓ DE MÀRQUETING B 6
101316 COMPTABILITAT DE COSTOS B 6
101318 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES B 6
101811 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC B 7,5
101839 INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL. DRET DE LA PERSONA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101308 ESTADÍSTICA BÀSICA B 6
101311 COMPTABILITAT FINANCERA B 6
101312 FONAMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL B 6
101315 ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES B 6
101813 DRET DE LA UNIÓ EUROPEA B 6
101840 DRET DE FAMÍLIA B 6
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101313 ECONOMIA II B 6
101314 ESTADÍSTICA AVANÇADA B 6
101808 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT B 6
101812 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES B 7,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101317 POLÍTICA ECONÒMICA B 6
101325 MÀRQUETING ESTRATÈGIC B 6
101814 DRETS REALS B 7,5
101815 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL I PROCÉS CIVIL B 7,5
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101809 DRET PENAL. PART GENERAL I DELICTES CONTRA LES PERSONES B 9
101810 DRET ADMINISTRATIU I B 9
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101320 DIRECCIÓ ESTRATÈGICA B 6
101321 CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI B 6
101323 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL B 6
101817 DRET PENAL. DELICTES ECONÒMICS I SOCIALS B 6
101818 DRET ADMINISTRATIU II B 6
101820 DRET MERCANTIL I B 7,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101326 DIRECCIÓ D'OPERACIONS I LOGÍSTICA B 6
101328 DIRECCIÓ FINANCERA B 6
101329 ECONOMETRIA B 6
101821 DRET FINANCER I TRIBUTARI. PART GENERAL B 7,5
101822 DRET MERCANTIL II B 7,5
101823 DRET DE SUCCESSIONS B 6
CINQUÈ CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101819 DRET PROCESSAL PENAL B 7,5
101824 DRET INTERNACIONAL PRIVAT B 7,5
101825 DRET TRIBUTARI. PART ESPECIAL B 7,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101327 ANÀLISI DELS ESTATS ECONOMICOFINANCERS B 6
101805 COMPARATIVE LAW B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101345 TREBALL DE FI DE GRAU B 9
101346 PRÀCTIQUES EXTERNES EN ENTITATS PÚBLIQUES I PRIVADES B 15
101816 DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL B 12
101837 TREBALL DE FI DE GRAU B 6